Forchino “The Pilot”

Комичното изкуство на Гилермо Форчино Forchino “The Pilot”

620.00 лв.

Add to wishlist Adding to wishlist Added to wishlist
Всеки път, когато капитан Антонин Ейсет попита нещо,
стюардесите правеха всичко възможно да го задоволят.
Всички те попаднаха на чара му, който струеше от личността му,
от съблазнителната му физика и перфектните му зъби.
Можеше да направи два полета на дълги разстояния без
почивка и пак да е свеж като маргаритка. Единственото
притеснение беше, че от долните му крайници се излъчваше
силна миризма на камамбер. Това изобщо не го притесняваше.
Още повече, че когато е включил автоматичния пилот, той обича
да си събува обувките, да вдига краката си на управлението и с
удоволствие да мърда пръсти, казвайки „Това е животът!“
Междувременно вторият му пилот, потискайки желанието си да
повърне, подготвяше деликатно малката си болнична чанта,
която според опита винаги държеше наблизо.
Детайли на продукта

Размер на фигурата: h. 17x17x41 cm.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Forchino “The Pilot””

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Forchino “The Pilot”

The comic art of Guillermo Forchino Forchino “The Pilot”

620.00 лв.

Add to wishlist Adding to wishlist Added to wishlist
Every time Captain Antonin Eyseth asked something,
the stewardesses were doing their best to satisfy him.
They all fell for his charm that oozed from his personality,
from his alluring physique and perfect teeth.
Could have made two long-haul flights without
rest and be fresh as a daisy. The only
worry was that from his lower limbs emanated
strong smell of camembert. It didn’t bother him at all.
Moreover, when he turned on the automatic pilot, he loved
to take off his shoes, to lift his feet to the controls and with
pleasure to wiggle his fingers, saying “This is life!”
Meanwhile his co-pilot, suppressing his desire to
Vomit, delicately preparing her small hospital bag,
which, according to experience, he always kept nearby.
Детайли на продукта

Figure size: h. 17x17x41 cm.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Forchino “The Pilot””

Your email address will not be published. Required fields are marked *